تبلیغات
فوتسال - متدهاي تمرینی ( سرعت در بازي
فوتسال
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فوتسال ایران
نویسندگان
  (0)
 

 

1
متدهاي تمرینی ( سرعت در بازي )
بر طبق آخرین تحقیقات بازیهاي بوندس لیگا آلمان در سال گذشته بیش از پنجاه درصد از گلهاي فصل گذشته در نتیجه استفاده از
بازیهاي ترکیبی ( 2 و 1 – حرکت اورلپ – ترکیب سه بازیکن ) بوده که نشاندهنده آموزش و تکرار این تاکتیک در تمرینات تیمهاي
مختلف است ، یکی از موثرترین راههاي نفوذ و در هم شکستن سازماندهی دفاع حریف در حقیقت اعتماد بنفس و تسلط بازیکن در اجرا و
استفاده از بازیهاي ترکیبی و میل به پاس روبه جلو و تحرك درفضا جلو توپ است .
نیازهاي بازي ترکیبی :
- تکنیک و مهارت لازم براي دریافت و پاس ( کیفیت و انتخاب )
- سرعت بازیکنان در هنگام حرکت با توپ ( دریبل )
- پاس رو به جلو و تحرك بعد از ارسال پاس
- تمرینات بازي ترکیبی باید در زمینهاي کوچک و تحت فشار و شرایط مسابقه انجام شود .
- تاکید بر تعویض بازي از یک جناح به جناح دیگر به منظور ایجاد فضا و برتري عددي .
- حداقل به 10 جلسه تمرین براي تفهیم بازیکنان .
- تاکید بر ارتباط کلامی و غیر کلامی بازیکنان .
98-99 و برزیل در بازیهاي CHAMPIONS LEAGUE بارسلونا در قهرمانی ، EURO – تیم ملی اسپانیا در رقابتهاي 2008
جام کنفدراسیونها همگی مثالهاي روشن در استفاده از بازي ترکیبی است ، روش باي همگی تیمهاي ذکر شده بنا بر استفاده از حفظ توپ
و بازي ترکیبی است .
2
8 8 با محدودیت ضربه توپ ( دو نهایت سه ضرب ) - تمرین 1
سازماندهی تمرین :
2 ضرب ) - در یک نیمه از زمین 8 بازیکن قرمز در مقابل 8 بازیکن آبی قرار دارند بازي شرطی ( 3
15 دقیقه - مدت زمان بازي = 10
3 دقیقه بین تکرار ها - 2 استراحت ( فعال ) 5 - تکرار 3
تیم بازنده در پایان زمان بازي باید حرکات کششی و یا دراز و نشست به یک دقیقه انجام دهد .
اهداف بازي :
استفاده از تمامیت محوطه بازي ( طول و عرض زمین ) ، استفاده از پاسهاي کوتاه براي ایجاد فضا در جناح مخالف و تعویض بازي با
پاس بلند .
حفظ توپ و بازي ترکیبی 2 و 1 و ترکیب سه نفره ، تغییر سرعت بازي ، پاس در میان دو مدافع .
استراحت :
3 دقیقه بازي 4 2 و 5 2 - در زمان استراحت ( فعال ) 5
3
1 ضرب ) -2 ) تمرین 2- بازي 8 8
سازماندهی تمرین :
5 دقیقه - مدت زمان تمرین باید 15
8 بازیکن قرمز در مقابل 8 بازیکن آبی
محوطه بازي :
زمین بازي از طول به سه کانال مرکزي و کناري تقسیم شده است .
شرح تمرین :
بازي 8 8 در یک نیمه از زمین ، تیم صاحب توپ بعد از حفظ توپ ( 10 پاس ) اجاره ارسال توپ به نیمه دیگر زمین را خواهد داشت .
درصورتیکه این تعویض دو بار انجام میشود یک امتیاز به تیم صاحب توپ تعلق میگیرد .
اهداف بازي :
10 متر ) و پاس بلند از یک جناح به جناح دیگر ، پاس به عمق و تعویض بازي ، - حفظ توپ با استفاده از بازي ترکیبی ( پاس کوتاه - 16
. 2 ، ترکیب سه نفره و ترکیب 1
تیم بازنده بعد از مدت زمان تعیین شده به مدت یک دقیقه حرکت دراز و نشست را انجام میدهد .
( 5 2 ) ( استراحت ( فعال ) 4 دقیقه ( 4 2
پیشرفت در تمرین :
بازي 9 9 و براي گرفتن امتیاز باید دو بار از نیمه زمین عبور کرد .
4
تمرین 3- ترکیب سه بازیکن در مرکز زمین :
سازماندهی تمرین :
مدت زمان تمرین 15 دقیقه
و یک دروازه بان در یک نیمه از زمین ( A – B – C ) سه بازیکن قرمز
از یکدیگر 30 متر A – B فاصله
از خط دروازه 40 متر A – B فاصله
از خط دروازه 30 متر C فاصله
شرح تمرین :
را صاحب توپ میکند ، به دروازه حمله میکند . B با یک پاس عرضی C بعداز ترکیب یکدو با A
توپ را ارسال A و براي C به فضاي پشت B پاس میدهد و B به C ، به حرکت خود ادامه میدهد C بعد از پاس به A
در موقعیت آفساید قرار دارد ؟ ) A با باید تصمیم بگیرد که آیا B ) میکند
ترکیب یکدو را انجام میدهد . C با A
اهداف تمرین :
ترکیب سه نفره در مرکز زمین ، استفاده از پاس هاي اریب ، پاس کوتاه ، پاس به فضاي پشت مدافعین .
پیشرفت در تمرین :
خواهد بود ، و دو مدافع به تمرین اضافه خواهند شد تا موقعیت 3 3 را ایجاد کنند . C یک مدافع مامور مهار
5
تمرین 4- ترکیب سه بازیکن در جناحین :
سازماندهی تمرین :
و یک دروازه بان (A – B – C ) سه بازیکن قرمز
مدت زمان تمرین : 15 دقیقه
در بیرون محوطه جریمه قرار C ، 30 متر از خط دروازه است B از دروازه 40 متر و A در جناح راست بازي را آغاز میکند ، فاصله A
دارد .
شرح تمرین :
قبل از C ، پاس میدهد C تک ضرب به B ، را دور میزند B به حرکت خود ادامه میدهد و B بعد از پاس از جناح راست به A
دریافت توپ با یک حرکت رفت و برگشتی براي خود فضا ایجاد میکند .
بعد از دریافت میتواند تصمیمات مخلتفی در ترکیب با دو بازیکن دیگر داشته باشد C
و حمله به دروازه بان براي ریباند A پاس به
B ترکیب 2 و 1 با
دریافت توپ ، چرخش و حمله به دروازه
اهداف تمرین :
حمله از جناحین و مرکز زمین با حفظ توپ و ترکیب 2 یا 3 نفره
پیشرفت در تمرین :
با اضافه نمودن ابتدا یک و سپس دو مدافع موقعیت 3 2 بوجود میاید .
6
تمرین 5 – پاس رو به جلو و تعویض بازي
سازماندهی تمرین :
15 دقیقه - مدت زمان بازي 20
( 6 4+GK ). در نیمه اول از زمین 6 بازیکن قرمز در مقابل 4 بازیکن آبی و یک دروازه بان قرار دارند
زمین بازي به سه کانال مرکزي و کناري تقسیم شده است .
اهداف تمرین :
6 بازیکن قرمز با حفظ توپ ، بازي ترکیبی و پاس روبه جلو به دروازه آبی حمله میکند .
شرح تمرین :
20 ) متري و تعویض مکرر سعی در حمله به دروازه آبی را دارد. - 5) متري و پاس بلند ( 35 - تیم قرمز با استفاده از پاسهاي کوتاه ( 15
پیشرفت در تمرین :
7 7 ) با یک دروازه بان . -6 6- بازي ( 6 5
7
تمرین 6-تعویض بازي به منظور ایجاد فضا و موقعیت گلزنی :
سازماندهی تمرین :
3 از زمین بازي ، 8 بازي قرمز در مقابل 6 بازیکن آبی در محوطه 68 35 متر قرار دارند .این محوطه به سه کانال مرکزي و کناري / در 4
تقسیم میشود .
در نزدیکی دروازه 2 مهاجم قرمز در مقابل 3 مدافع آبی و یک دروازه بان قرار دارند در شروع بازیکنان اجازه خروج از محوطه تمرین را
ندارند .
شروع تمرین :
بعد از حداقل دو تعویض تیم قرمز اجازه پاس به یکی از مهاجمین قرمز در نزدیکی محوطه جریمه را داشتند و یکی از بازیکنان تیم قرمز
بعد از به جلو رفته و موقعیت 3 2 در نزدیکی محوطه جریمه را ایجاد میکند . ( بارسوم ) .
دو مهاجم قرمز باید پر تحرك بوده و با جابجایی و جایگیري مناسب آماده دریافت توپ هستند .
نکات مربیگري :
1. زمان مناسب براي پاس بین مدافعین ، تعویض بازي و پاس رو به جلو .
2. بازي بدون توپ و استفاده از یار سوم ، بازي ترکیبی 2 و 1 و حرکت اورلپ .
پیشرفت در تمرین :
8 دو محوطه 68 35 متر و 2 2 در نزدیکی محوطه جریمه A بازي
( امتیاز گل تنها با استفاده از ترکیب سه نفره امکان دارد ) .
8
تمرین 7 - گلزنی با استفاده از بازي ترکیبی :
سازماندهی تمرین :
9 بازیکن قرمز در مقابل 9 بازیکن آبی و دو دروازه بان
محوطه تمرین : دو محوطه جریمه 40 45 متر
شرح تمرین :
( تیم قرمز با سه مدافع و دو مهاجم در مقابل سه مدافع و یک مهاجم آبی قرار دارند ( 5 4
هر تیم بعد از دریافت گل با بازیکنان ذخیره خارج از بازي تعویض میشوند این تعویض ایجاد برتري عددي براي تیم است .
10 دقیقه - مدت زمان تمرین = 20
پیشرفت در تمرین :
بازي 6 5 و یا 7 5 با رعایت شرایط بازي

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 آذر 1391
شنبه 28 مهر 1397 10:47 ب.ظ
There’s been a lot of changes since I last left a comment about my site.
I’m starting to add the new features that I’ve wanted
to. I hope in the next few weeks that all of it will be up and running.
It’s going to take time and I haven’t had much of it to dedicate to
this project. I thank you all for visiting my site and I hope you have a great weekend!
شنبه 7 مهر 1397 07:32 ب.ظ

Useful advice. Cheers!
cialis rezeptfrei cialis for sale generic cialis review uk cialis for bph cheap cialis safe site to buy cialis online buying cialis in colombia cialis kamagra levitra buying cialis on internet cialis lilly tadalafi
پنجشنبه 5 مهر 1397 09:53 ق.ظ
I added a new blog post yesterday. There’s a smaller list than usual in it.

I’m currently working on a bigger list. It’s going
to take some time to compile it. I hope all of you
are having a good week. I’m planning on doing some design changes to
my site. I’m also thinking about adding some new things too.

I’ll talk more about that in the days and weeks to come.
شنبه 31 شهریور 1397 02:24 ب.ظ

Terrific info. Regards!
drugstore online shopping reviews trust pharmacy of canada canada online pharmacy trust pharmacy of canada canadian pharmacy buy viagra now canadian cialis canada medications cheap reputable canadian prescriptions online canadian pharmacies stendra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:26 ب.ظ

You have made your point.
look here cialis order on line buy brand cialis cheap look here cialis order on line cialis farmacias guadalajara generic cialis at walmart cialis italia gratis canadian drugs generic cialis cialis dosage recommendations canadian cialis cialis savings card
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:31 ق.ظ

You said it very well.!
buy cheap viagra generic online how to get viagra online usa online pharmacy buying viagra online australia viagra order online uk is sildenafil generic where can you buy viagra how old do you have to be to buy viagra get viagra viagra to buy online uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:58 ب.ظ

Kudos! I value it!
cialis ahumada how do cialis pills work click here take cialis link for you cialis price how much does a cialis cost cialis for sale generic cialis with dapoxetine il cialis quanto costa cialis dosage amounts click now buy cialis brand
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:38 ق.ظ

Factor effectively regarded!!
buy real viagra online buy viagra online cheap uk where can i buy viagra safely online where can you purchase viagra where can i buy viagra without buying viagra buying viagra online safe safest place to buy viagra online uk viagra prices order viagra online usa
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:42 ق.ظ

Cheers, An abundance of information!

tadalafilo acquisto online cialis click now cialis from canada tadalafil 20mg india cialis 100mg cost venta de cialis canada canada discount drugs cialis discount cialis cialis kamagra levitra online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:15 ب.ظ

Thank you, Wonderful stuff.
viagra cialis levitra sialis rezeptfrei cialis apotheke what is cialis cialis 5mg billiger click now buy cialis brand buy cialis sample pack when can i take another cialis cialis generisches kanada cialis tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:06 ق.ظ

Thank you, Plenty of material.

buy tadalafil buy viagra now online buy viagra tablets online how to buy viagra uk get prescription for viagra buy viagra with paypal vigra viagra online pharmacy rx viagra online online pharmacy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 05:59 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful advice!
canada discount drugs cialis effetti del cialis generic cialis at the pharmacy cialis coupons only now cialis for sale in us prix cialis once a da viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis y deporte click now buy cialis brand
جمعه 3 فروردین 1397 01:30 ب.ظ

Awesome data, Kudos!
cialis 5 mg scheda tecnica the best choice cialis woman cuanto cuesta cialis yaho how does cialis work click here to buy cialis cialis taglich safe site to buy cialis online cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:52 ب.ظ

Kudos, Loads of knowledge.

cialis with 2 days delivery cialis sale online cialis preise schweiz cialis 20mg cialis sicuro in linea price cialis per pill cialis 05 cialis daily reviews walgreens price for cialis what is cialis
جمعه 4 اسفند 1396 10:31 ب.ظ
من هر بار این صفحه پست صفحه وب را به تمام همکارانم ایمیل فرستادم، به این دلیل که اگر بخواهم آن را بعد از آن بخوانم
لینک ها نیز خواهد بود
جمعه 24 آذر 1396 05:10 ب.ظ
سلام، من خیلی خوشحال هستم که سایت شما را پیدا کردم، من واقعا شما را به طور تصادفی پیدا کردم، در حالی که من برای چیز دیگری به Bing نگاه کردم، به هر حال من اینجا هستم و
فقط می خواهم بگویم از یک پست فوق العاده و یک وبلاگ بسیار هیجان انگیز تشکر می کنم
(من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من وقت ندارم آن را بخوانم
همه در دقیقه اما من آن را نجات داد و همچنین
فید RSS شما را در بر می گیرد، بنابراین زمانی که وقت دارم برگشتم
برای خواندن بیشتر، لطفا کار عالی انجام دهید.
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:28 ب.ظ
وقتی که من در ابتدا نظر دادم، بر روی گزینه "اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است" را کلیک کرده و گزینه را انتخاب کنید
حالا هر بار یک نظر اضافه شده من چندین ایمیل با همان نظر دریافت کردم.

آیا راهی وجود دارد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟

خیلی ممنون
دوشنبه 8 آبان 1396 07:05 ب.ظ
من با تمام مفاهیم که در پست خود ارائه کرده اید، به درستی می پذیرم.

واقعا قانع کننده هستند و قطعا کار خواهند کرد.
با این حال، پستها برای تازه کارها خیلی سریع هستند.
ممکن است لطفا آنها را کمی بعد از مدت کوتاهی طول بکشید؟ متشکرم
پست.
دوشنبه 8 آبان 1396 04:26 ب.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این یک مقاله بسیار خوب نوشته شده است.

من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده و دوباره به خواندن ادامه خواهم داد
از اطلاعات مفید شما. از پستتان ممنونم. من قطعا باز گشتم
دوشنبه 8 آبان 1396 03:08 ب.ظ
سلام! من خیلی خوشتون میاد درصد ما ارتباط برقرار می کنیم
تقریبا پست شما در AOL بیشتر است؟ برای حل مشکل من به یک متخصص در این خانه نیاز دارم.

شاید تو باشی! نگاهی به آینده برای نگاه کردن به تو.
دوشنبه 8 آبان 1396 03:04 ب.ظ
به طور کلی، پست در وبلاگ ها را نمی خوانم، اما می خواهم بگویم که این نوشتار به من فشار آورد
برای چک کردن و انجام این کار! ذوق نگارشی شما من را متحیر کرد.
با تشکر، پست بسیار عالی
شنبه 15 مهر 1396 03:19 ب.ظ
من این قطعه نوشتاری را به طور کامل در مورد
تفاوت بیشتر فن آوری های تا به امروز و قبل از آن، این مقاله قابل توجه است.
شنبه 11 شهریور 1396 11:11 ق.ظ
I don't know if it's just me or if everyone else experiencing problems with your blog.
It appears like some of the text within your content are running
off the screen. Can somebody else please provide feedback and let
me know if this is happening to them too?
This may be a issue with my web browser because I've
had this happen before. Thank you
دوشنبه 5 تیر 1396 07:18 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من این مشکل خود را با جهش در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر همه
کسانی شکاف. اگر شما که می توانید انجام من می بدون شک بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:52 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to protect against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any recommendations?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
بدنسازی حرفه ای جامپینگ و جاگینگ حرفه ای و پیشرفته فوتبال و فوتسال2011 - زبان اصلیبدنسازی حرفه ای جامپینگ و جاگینگ حرفه ای و پیشرفته فوتبال و فوتسال2011

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


افزایش قدرت و سرعت در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا 2011 - زبان اصلیافزایش قدرت و سرعت در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


انعطاف پذیری در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا - 2011 - زبان اصلیانعطاف پذیری در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا - 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


پای پرانتزی در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا و راه های درمان 2011 - زبان اصلیپای پرانتزی در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا و راه های درمان 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تغذیه ورزشی در فوتبال و فوتسال 2010 - زبان اصلیتغذیه ورزشی در فوتبال و فوتسال 2010 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


پلایو متریک حرفه ای در فوتبال و فوتسال مدرن - 2011 زبان اصلیپلایو متریک حرفه ای در فوتبال و فوتسال مدرن - 2011 زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال/ اورجینالآموزش فوتسال به زبان فارسی اورجینال

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال Futsalتمرینات تکنیکی و سرعتی،قدرتی،انواع کردینیشن،تاکتیکهای دفاع و حمله


برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


فوتسال خارجیفوتسال خارجی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال 2010تاریخچه - قوانین فوتسال - تکنیک ها و تاکتیک ها

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات علمی در فوتسال - دوره مقدماتیمهارتهای تکنیکی وتاکتیکی ( مقدماتی )

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات علمی در فوتسال - دوره پیشرفتهتدابیر و تمرینات علمی در فوتسال ( دوره پیشرفته )

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسالآموزش فوتسا ل

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


کمیت دهی به تمرینات فوتبال و فوتسال مدرن - اورجینالکمیت دهی به تمرینات فوتبال و فوتسال مدرن

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و حرفه ای و پیشرفته فوتسال مدرن رده های سنی پایه 2012آموزش تخصصی و حرفه ای و پیشرفته فوتسال مدرن رده های سنی پایه 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و حرفه ای دروازه بانی فوتسال 2012آموزش تخصصی و حرفه ای دروازه بانی فوتسال 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و پیشرفته دروازه بانی فوتسال رده های سنی پایه 2012آموزش تخصصی و پیشرفته دروازه بانی فوتسال رده های سنی پایه 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش حرفه ای و پیشرفته تاکتیک های دروازه بانی فوتسال 2012آموزش حرفه ای و پیشرفته تاکتیک های دروازه بانی فوتسال 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش پیشرفته فوتسال مدرن - اسپانیایی 2012آموزش پیشرفته فوتسال مدرن - اسپانیایی 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش حرفه ای و مدرن دروازه بانی فوتسال مدرن 2012آموزش حرفه ای و مدرن دروازه بانی فوتسال مدرن 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال ایتالیا 2012تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال ایتالیا 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال اسپانیا و ایتالیا 2012تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال اسپانیا و ایتالیا 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای فوتسال محفوظ است