تبلیغات
فوتسال - متدهاي تمرینی ( سرعت در بازي
فوتسال
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فوتسال ایران
نویسندگان
  (0)
 

 

1
متدهاي تمرینی ( سرعت در بازي )
بر طبق آخرین تحقیقات بازیهاي بوندس لیگا آلمان در سال گذشته بیش از پنجاه درصد از گلهاي فصل گذشته در نتیجه استفاده از
بازیهاي ترکیبی ( 2 و 1 – حرکت اورلپ – ترکیب سه بازیکن ) بوده که نشاندهنده آموزش و تکرار این تاکتیک در تمرینات تیمهاي
مختلف است ، یکی از موثرترین راههاي نفوذ و در هم شکستن سازماندهی دفاع حریف در حقیقت اعتماد بنفس و تسلط بازیکن در اجرا و
استفاده از بازیهاي ترکیبی و میل به پاس روبه جلو و تحرك درفضا جلو توپ است .
نیازهاي بازي ترکیبی :
- تکنیک و مهارت لازم براي دریافت و پاس ( کیفیت و انتخاب )
- سرعت بازیکنان در هنگام حرکت با توپ ( دریبل )
- پاس رو به جلو و تحرك بعد از ارسال پاس
- تمرینات بازي ترکیبی باید در زمینهاي کوچک و تحت فشار و شرایط مسابقه انجام شود .
- تاکید بر تعویض بازي از یک جناح به جناح دیگر به منظور ایجاد فضا و برتري عددي .
- حداقل به 10 جلسه تمرین براي تفهیم بازیکنان .
- تاکید بر ارتباط کلامی و غیر کلامی بازیکنان .
98-99 و برزیل در بازیهاي CHAMPIONS LEAGUE بارسلونا در قهرمانی ، EURO – تیم ملی اسپانیا در رقابتهاي 2008
جام کنفدراسیونها همگی مثالهاي روشن در استفاده از بازي ترکیبی است ، روش باي همگی تیمهاي ذکر شده بنا بر استفاده از حفظ توپ
و بازي ترکیبی است .
2
8 8 با محدودیت ضربه توپ ( دو نهایت سه ضرب ) - تمرین 1
سازماندهی تمرین :
2 ضرب ) - در یک نیمه از زمین 8 بازیکن قرمز در مقابل 8 بازیکن آبی قرار دارند بازي شرطی ( 3
15 دقیقه - مدت زمان بازي = 10
3 دقیقه بین تکرار ها - 2 استراحت ( فعال ) 5 - تکرار 3
تیم بازنده در پایان زمان بازي باید حرکات کششی و یا دراز و نشست به یک دقیقه انجام دهد .
اهداف بازي :
استفاده از تمامیت محوطه بازي ( طول و عرض زمین ) ، استفاده از پاسهاي کوتاه براي ایجاد فضا در جناح مخالف و تعویض بازي با
پاس بلند .
حفظ توپ و بازي ترکیبی 2 و 1 و ترکیب سه نفره ، تغییر سرعت بازي ، پاس در میان دو مدافع .
استراحت :
3 دقیقه بازي 4 2 و 5 2 - در زمان استراحت ( فعال ) 5
3
1 ضرب ) -2 ) تمرین 2- بازي 8 8
سازماندهی تمرین :
5 دقیقه - مدت زمان تمرین باید 15
8 بازیکن قرمز در مقابل 8 بازیکن آبی
محوطه بازي :
زمین بازي از طول به سه کانال مرکزي و کناري تقسیم شده است .
شرح تمرین :
بازي 8 8 در یک نیمه از زمین ، تیم صاحب توپ بعد از حفظ توپ ( 10 پاس ) اجاره ارسال توپ به نیمه دیگر زمین را خواهد داشت .
درصورتیکه این تعویض دو بار انجام میشود یک امتیاز به تیم صاحب توپ تعلق میگیرد .
اهداف بازي :
10 متر ) و پاس بلند از یک جناح به جناح دیگر ، پاس به عمق و تعویض بازي ، - حفظ توپ با استفاده از بازي ترکیبی ( پاس کوتاه - 16
. 2 ، ترکیب سه نفره و ترکیب 1
تیم بازنده بعد از مدت زمان تعیین شده به مدت یک دقیقه حرکت دراز و نشست را انجام میدهد .
( 5 2 ) ( استراحت ( فعال ) 4 دقیقه ( 4 2
پیشرفت در تمرین :
بازي 9 9 و براي گرفتن امتیاز باید دو بار از نیمه زمین عبور کرد .
4
تمرین 3- ترکیب سه بازیکن در مرکز زمین :
سازماندهی تمرین :
مدت زمان تمرین 15 دقیقه
و یک دروازه بان در یک نیمه از زمین ( A – B – C ) سه بازیکن قرمز
از یکدیگر 30 متر A – B فاصله
از خط دروازه 40 متر A – B فاصله
از خط دروازه 30 متر C فاصله
شرح تمرین :
را صاحب توپ میکند ، به دروازه حمله میکند . B با یک پاس عرضی C بعداز ترکیب یکدو با A
توپ را ارسال A و براي C به فضاي پشت B پاس میدهد و B به C ، به حرکت خود ادامه میدهد C بعد از پاس به A
در موقعیت آفساید قرار دارد ؟ ) A با باید تصمیم بگیرد که آیا B ) میکند
ترکیب یکدو را انجام میدهد . C با A
اهداف تمرین :
ترکیب سه نفره در مرکز زمین ، استفاده از پاس هاي اریب ، پاس کوتاه ، پاس به فضاي پشت مدافعین .
پیشرفت در تمرین :
خواهد بود ، و دو مدافع به تمرین اضافه خواهند شد تا موقعیت 3 3 را ایجاد کنند . C یک مدافع مامور مهار
5
تمرین 4- ترکیب سه بازیکن در جناحین :
سازماندهی تمرین :
و یک دروازه بان (A – B – C ) سه بازیکن قرمز
مدت زمان تمرین : 15 دقیقه
در بیرون محوطه جریمه قرار C ، 30 متر از خط دروازه است B از دروازه 40 متر و A در جناح راست بازي را آغاز میکند ، فاصله A
دارد .
شرح تمرین :
قبل از C ، پاس میدهد C تک ضرب به B ، را دور میزند B به حرکت خود ادامه میدهد و B بعد از پاس از جناح راست به A
دریافت توپ با یک حرکت رفت و برگشتی براي خود فضا ایجاد میکند .
بعد از دریافت میتواند تصمیمات مخلتفی در ترکیب با دو بازیکن دیگر داشته باشد C
و حمله به دروازه بان براي ریباند A پاس به
B ترکیب 2 و 1 با
دریافت توپ ، چرخش و حمله به دروازه
اهداف تمرین :
حمله از جناحین و مرکز زمین با حفظ توپ و ترکیب 2 یا 3 نفره
پیشرفت در تمرین :
با اضافه نمودن ابتدا یک و سپس دو مدافع موقعیت 3 2 بوجود میاید .
6
تمرین 5 – پاس رو به جلو و تعویض بازي
سازماندهی تمرین :
15 دقیقه - مدت زمان بازي 20
( 6 4+GK ). در نیمه اول از زمین 6 بازیکن قرمز در مقابل 4 بازیکن آبی و یک دروازه بان قرار دارند
زمین بازي به سه کانال مرکزي و کناري تقسیم شده است .
اهداف تمرین :
6 بازیکن قرمز با حفظ توپ ، بازي ترکیبی و پاس روبه جلو به دروازه آبی حمله میکند .
شرح تمرین :
20 ) متري و تعویض مکرر سعی در حمله به دروازه آبی را دارد. - 5) متري و پاس بلند ( 35 - تیم قرمز با استفاده از پاسهاي کوتاه ( 15
پیشرفت در تمرین :
7 7 ) با یک دروازه بان . -6 6- بازي ( 6 5
7
تمرین 6-تعویض بازي به منظور ایجاد فضا و موقعیت گلزنی :
سازماندهی تمرین :
3 از زمین بازي ، 8 بازي قرمز در مقابل 6 بازیکن آبی در محوطه 68 35 متر قرار دارند .این محوطه به سه کانال مرکزي و کناري / در 4
تقسیم میشود .
در نزدیکی دروازه 2 مهاجم قرمز در مقابل 3 مدافع آبی و یک دروازه بان قرار دارند در شروع بازیکنان اجازه خروج از محوطه تمرین را
ندارند .
شروع تمرین :
بعد از حداقل دو تعویض تیم قرمز اجازه پاس به یکی از مهاجمین قرمز در نزدیکی محوطه جریمه را داشتند و یکی از بازیکنان تیم قرمز
بعد از به جلو رفته و موقعیت 3 2 در نزدیکی محوطه جریمه را ایجاد میکند . ( بارسوم ) .
دو مهاجم قرمز باید پر تحرك بوده و با جابجایی و جایگیري مناسب آماده دریافت توپ هستند .
نکات مربیگري :
1. زمان مناسب براي پاس بین مدافعین ، تعویض بازي و پاس رو به جلو .
2. بازي بدون توپ و استفاده از یار سوم ، بازي ترکیبی 2 و 1 و حرکت اورلپ .
پیشرفت در تمرین :
8 دو محوطه 68 35 متر و 2 2 در نزدیکی محوطه جریمه A بازي
( امتیاز گل تنها با استفاده از ترکیب سه نفره امکان دارد ) .
8
تمرین 7 - گلزنی با استفاده از بازي ترکیبی :
سازماندهی تمرین :
9 بازیکن قرمز در مقابل 9 بازیکن آبی و دو دروازه بان
محوطه تمرین : دو محوطه جریمه 40 45 متر
شرح تمرین :
( تیم قرمز با سه مدافع و دو مهاجم در مقابل سه مدافع و یک مهاجم آبی قرار دارند ( 5 4
هر تیم بعد از دریافت گل با بازیکنان ذخیره خارج از بازي تعویض میشوند این تعویض ایجاد برتري عددي براي تیم است .
10 دقیقه - مدت زمان تمرین = 20
پیشرفت در تمرین :
بازي 6 5 و یا 7 5 با رعایت شرایط بازي

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 آذر 1391
چهارشنبه 13 شهریور 1398 01:22 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region,
find during first minutes a villa to book by city, a number
of rooms lofts and villas. Be astounded by photographs
and knowledge that the site has to present you. The site is a center for everybody the ads inside field, bachelorette party?
Have fun with a friend who leaves Israel? Regardless of what
the reason you should rent a villa for a future event
or simply just a gaggle recreation suited to any age.
The website is also center of rooms by way of the hour, which has already been another subject,
for lovers who are looking for a luxurious room
equipped for discreet entertainment with a spouse or
lover. Whatever you are searching for, the 0LOFT website is
really a seek out you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
یکشنبه 20 مرداد 1398 11:40 ق.ظ
appreciate it a great deal this web site will
be proper plus everyday
شنبه 12 مرداد 1398 09:19 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing
a cappuccino. They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He's well
developed, with incredible arms including a chest that stands apart during this sweater.
We're standing before of one another speaking about our way of life, what we want for
the future, what we're seeking on another person. He starts telling me that he has been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for good
reason right. But figure out, you would not reject
me, do you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he said as I purchase more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘So what can you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone that knows the things they want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially in regards to making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I love girls that are direct, who cut throughout the chase, like you may did. For being
honest, that is a huge turn on.
شنبه 12 مرداد 1398 01:49 ق.ظ
After I initially left a comment I seem to have clicked the
-Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the same
comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service?
Thanks!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 10:52 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be well developed, with incredible arms along with
a chest that stands apart with this sweater. We're standing ahead of each other dealing
with our everyday life, what we really wish for money for
hard times, what we're searching for on another person. He starts saying that he's been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a good
reason right. But identify, you wouldn't reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I receive nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my high heel in his leg, massaging it slowly. ‘So what can you enjoy in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion whatever they want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when attemping new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially when it comes to making new stuff in bed ', I intimate ‘And I love girls that are direct, who cut in the chase, like you simply did. To become
honest, which is a huge turn on.
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:01 ق.ظ
thanks a great deal this website is usually official in addition to everyday
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:28 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes a villa for rent by city, several different
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:50 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful stuff!
good canadian online pharmacies online pharmacies tech school canada medication prices pharmacy canada best canadian online pharmacies reviews most reliable canadian online pharmacies best canadian pharmacies online drugs for sale canadian pharmacy viagra canadian pharmaceuticals stocks
دوشنبه 31 تیر 1398 09:33 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the most recent results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find
escort girls? Discrete apartments? Make a quick search by region
جمعه 28 تیر 1398 01:36 ب.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the latest results Locate a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region
جمعه 28 تیر 1398 07:01 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by
region, find in minutes a villa to rent by city,
a range of rooms lofts and villas. Be impressed by the pictures
and information that they have to make available you. The website is a
center for everyone the ads inside the field, bachelorette party?
Spend playtime with an associate who leaves Israel?
Whatever the main reason you must rent a villa for a forthcoming event or
just a group recreation suited to any age. The site is also the biggest market
of rooms from the hour, which is another subject, for lovers
who are seeking a luxurious room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.

Whatever you are searching for, the 0LOFT website creates a try to
find you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 24 تیر 1398 07:26 ق.ظ
Right away I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming again to read other news.
شنبه 22 تیر 1398 10:16 ب.ظ
"We will need to build to another crescendo, cheri," he
said. "And we all may have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, as well as the
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I needed
him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back nearly my
clit.

I became aching to have him inside, and I really could tell that
his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to check mine, and I knew the experience of my wet
pussy lips around the head of his cock was getting too much for of us."Allow the finale begin," he said, and hubby slid the tip of his
cock inside me.

We both gasped as he held his cock there to get a moment.

I contracted my pussy to tug him further inside, and he threw his return on the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every
time I squeezed my pussy around him. His cock
felt wonderful the way it filled me, but I desired everything inside me.
I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged his cock all the way in.
شنبه 22 تیر 1398 03:21 ب.ظ
It's remarkable to pay a visit this web page and reading the views of all mates on the topic of this
paragraph, while I am also zealous of getting familiarity.
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:14 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is nice,
with incredible arms along with a chest that stands apart
on this sweater. We're standing before of one another speaking about
our way of life, what we'd like money, what we're
seeking on another person. He starts telling me that he's
got been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for grounds right.

But inform me, utilize reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right this moment?' he explained as I purchase better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I enjoy how you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone within his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone discussion what they have to want. A person who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you try something totally new, especially on the subject of making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I like girls that are direct, who cut from the chase, like you merely did. To generally be
honest, which is a huge turn on.
پنجشنبه 20 تیر 1398 04:00 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's having a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He is well made, with
incredible arms as well as a chest that stands out within this
sweater. We're standing before of one another talking about our way of life, what we want in the future,
what we're seeking on another person. He starts saying that he's
got been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But analyze, you wouldn't reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I receive much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, do it.' I reply.

‘I'm keen on how you would think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my high heel in the leg, massaging it slowly. ‘What can you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what they have to want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you try interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you try new things, especially on the subject of making a new challenge in bed ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut with the chase, like you may did. To become
honest, what a huge turn on.
پنجشنبه 20 تیر 1398 07:13 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They are
well made, with incredible arms including a chest that sticks out for
this sweater. We're standing right in front of one
another speaking about us, what we really wish for money for hard times, what we're trying to find on another person. He starts
saying that bigger been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for an excuse right.

But inform me, can you reject me, does one Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you currently?' he explained as I am better him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘What can you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you never know what they have to want. Somebody who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid of attempting something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially on the subject of making a new challenge in the bed room ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut in the chase, like you may did. To get
honest, it really is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 04:07 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Look for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to
find escort girls? Discrete apartments? Complete a quick search by
region
پنجشنبه 13 تیر 1398 06:51 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the most up-to-date results Discover a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
شنبه 8 تیر 1398 10:04 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the most up-to-date results Get a massage escort girl, discrete apartment or any
perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region, the most significant portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a range of youth ads
that offers you service and guidance you didn't know, do a search by
city and look for the dream girl for the indulgence, business meeting?
Ads never include and or provide and or
encourage and or imply the provision of sexual services.

The ads are at the mercy of all the binding laws from the State of Israel.
جمعه 7 تیر 1398 07:55 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by
region, find during first minutes a villa for rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be thankful for the photographs and knowledge that the site
has to provide you. The website is a center for everybody the ads within the field, bachelorette party?

Use an associate who leaves Israel? Whatever the reason you need to rent a villa for
the next event or maybe a team recreation made for any age.

The site is also the middle of rooms with the hour, which is another subject,
for lovers who are searhing for an opulent room
equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
Regardless of what you want, the 0LOFT website produces a find you to
find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 3 تیر 1398 05:42 ق.ظ

You revealed this well.
only here cialis pills where do you buy cialis free cialis female cialis no prescription cuanto cuesta cialis yaho link for you cialis price wow cialis 20 cialis qualitat cialis coupons comprar cialis navarr
شنبه 1 تیر 1398 11:05 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis et insomni buy online cialis 5mg canadian drugs generic cialis tarif cialis france we recommend cialis info cialis arginine interactio prix cialis once a da cilas cialis 5 mg preis cialis 20mg schweiz
شنبه 1 تیر 1398 06:18 ق.ظ

You actually stated that fantastically!
40 mg cialis what if i take wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis name brand cheap cialis pills in singapore rx cialis para comprar achat cialis en suisse cialis flussig we use it 50 mg cialis dose
جمعه 31 خرداد 1398 10:36 ق.ظ
"We should build to another crescendo, cheri," he said.

"And we all may have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, plus
the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as
I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt your head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back nearly my clit.


I'd been aching to own him inside, and I really could tell that his have to push that wonderful hard
cock inside me was growing. His moans grew to enhance mine, and I knew the sensation of my
wet pussy lips about the head of his cock was getting an excessive amount
both for of us.

"Enable the finale begin," he stated, and he slid the top of his
cock inside me.

The two of us gasped while he held his cock there for a moment.

I contracted my pussy to tug him further inside, and
hubby threw his return for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
and each time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful since it filled me, but I need to all of it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged
his cock entirely in.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:49 ب.ظ

Effectively expressed truly. .
safe dosage for cialis cialis kaufen bankberweisung cialis preise schweiz we like it safe cheap cialis prix de cialis we use it cialis online store buy cialis uk no prescription click here take cialis generic cialis tadalafil 20mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

Many thanks. A good amount of material!

cialis for bph tadalafil 20 mg cialis tablets for sale cialis pills in singapore cialis para que sirve acheter cialis kamagra purchase once a day cialis we like it safe cheap cialis legalidad de comprar cialis viagra cialis levitra
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

Very good info, Thanks a lot.
cialis generico postepay link for you cialis price acheter cialis meilleur pri enter site very cheap cialis cialis venta a domicilio where do you buy cialis sialis import cialis cialis online cialis farmacias guadalajara
شنبه 25 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

Appreciate it. A lot of advice.

look here cialis cheap canada order generic cialis online the best site cialis tablets try it no rx cialis cialis ahumada cialis et insomni cost of cialis cvs we recommend cialis best buy callus wow cialis 20
جمعه 24 خرداد 1398 09:44 ب.ظ

You actually explained this wonderfully.
buy cialis online cheapest buy cialis costo in farmacia cialis ou acheter du cialis pas cher cialis for sale in europa cialis online nederland how much does a cialis cost cialis en 24 hora cialis generico tadalafilo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


بدنسازی حرفه ای جامپینگ و جاگینگ حرفه ای و پیشرفته فوتبال و فوتسال2011 - زبان اصلیبدنسازی حرفه ای جامپینگ و جاگینگ حرفه ای و پیشرفته فوتبال و فوتسال2011

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


افزایش قدرت و سرعت در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا 2011 - زبان اصلیافزایش قدرت و سرعت در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


انعطاف پذیری در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا - 2011 - زبان اصلیانعطاف پذیری در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا - 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


پای پرانتزی در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا و راه های درمان 2011 - زبان اصلیپای پرانتزی در فوتبال و فوتسال مدرن و روز دنیا و راه های درمان 2011 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تغذیه ورزشی در فوتبال و فوتسال 2010 - زبان اصلیتغذیه ورزشی در فوتبال و فوتسال 2010 - زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


پلایو متریک حرفه ای در فوتبال و فوتسال مدرن - 2011 زبان اصلیپلایو متریک حرفه ای در فوتبال و فوتسال مدرن - 2011 زبان اصلی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال/ اورجینالآموزش فوتسال به زبان فارسی اورجینال

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال Futsalتمرینات تکنیکی و سرعتی،قدرتی،انواع کردینیشن،تاکتیکهای دفاع و حمله


برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


فوتسال خارجیفوتسال خارجی

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسال 2010تاریخچه - قوانین فوتسال - تکنیک ها و تاکتیک ها

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات علمی در فوتسال - دوره مقدماتیمهارتهای تکنیکی وتاکتیکی ( مقدماتی )

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات علمی در فوتسال - دوره پیشرفتهتدابیر و تمرینات علمی در فوتسال ( دوره پیشرفته )

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش فوتسالآموزش فوتسا ل

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


کمیت دهی به تمرینات فوتبال و فوتسال مدرن - اورجینالکمیت دهی به تمرینات فوتبال و فوتسال مدرن

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و حرفه ای و پیشرفته فوتسال مدرن رده های سنی پایه 2012آموزش تخصصی و حرفه ای و پیشرفته فوتسال مدرن رده های سنی پایه 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و حرفه ای دروازه بانی فوتسال 2012آموزش تخصصی و حرفه ای دروازه بانی فوتسال 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش تخصصی و پیشرفته دروازه بانی فوتسال رده های سنی پایه 2012آموزش تخصصی و پیشرفته دروازه بانی فوتسال رده های سنی پایه 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش حرفه ای و پیشرفته تاکتیک های دروازه بانی فوتسال 2012آموزش حرفه ای و پیشرفته تاکتیک های دروازه بانی فوتسال 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش پیشرفته فوتسال مدرن - اسپانیایی 2012آموزش پیشرفته فوتسال مدرن - اسپانیایی 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آموزش حرفه ای و مدرن دروازه بانی فوتسال مدرن 2012آموزش حرفه ای و مدرن دروازه بانی فوتسال مدرن 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال ایتالیا 2012تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال ایتالیا 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال اسپانیا و ایتالیا 2012تمرینات حرفه ای و پیشرفته فوتسال اسپانیا و ایتالیا 2012

برای اطلاعات بیشتر
اینجا را کلیک کنید


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای فوتسال محفوظ است